Panahon ng pagdating ng mga kastila

on'Tagalog Philology and Literature, I I11 I I I e I II II I. Ang wika mandin ay kakambal ng dilh ng tao, kaya't ang mahigit na tatlo6ng daanang ta6ng kapabayaan sa ganagng atin ay hindi naging sanhi upang it6'y mapaknit sa ating da; at kahit na sinamantala ngimga n Dpapanah6n upang sa gayohg kalagayan ay ipag pilitan sa atin ang kanilang wika-aili, nag sa wakas ay mmapatay nila ang katutubong diwa ng ating bayan. m, M ~ Nagtarin6 Ing, Ga ntig' -Paiag- Medalla doe Plata at Diploma Sa Taugbalag Pan-awaa Pacifi co 1915 (Sa Jium. Biblioteca do,' Fl PIpinas) Kasagguni ug Lupog sa Thtakara'n a~t Pa'latun'tunan N i Unag Tp Ulgag Balagt's; 1 922, Kasapi,sa 4(Jaw 'at Panitik p "I I I I The Pioneer Bilingual Text-book. Sevilla at' Ttlentino -Pau ra L1,923' 4Imypren ta yi Establecidas ei a 89 Escolta Tel..2055.' Pie 253 Cabildo, Intramurc P. Lubhang marami ang wikang buhay sa sangsinukob at sa mga wikang it6 ay kabilang na disapala ang wikang ginamit ng ating mga Lakdn sa kanilang mga pakikipaigsangusapan sa mga kanugnog na bayan o lipl. Ang mga unang kilusang it6 na kapanahongkapanahon natin, ay siyang naging taga balitat ng ganap na kamata yan na mga 'awit"; niyaong kalipnnan ng mga panagimpan na waling gasinong naituturo sa mga mambabasa, kundi ang nmagaksaya ng panahon; at sa ibabaw ng mga "Har'inq Pa toy,, ng mga "Prinsipe Jason" at mga "Ibong Adarna" ay napatatag ang mga Samahan ng; imga minanagalog, nina Lope K. In the midst of those perilous circumstances when our Tagalog tongue had to remain moribund side by side with other prevailing,languages, the Pinpins, Pilapils, Joseng Sisizws, (2) and Balagtas came into full splendor in defence of their precious heritage that Tagalog should not perish, and to herald to the world that on these shores there still existed a race and a country entitled 1) An old Tagalog Aristocratic title. Ang higpit ng pagsusurl ay gumuhlong kasabay ng mabigat na Pamahalaan Dn mga kastila dito sa ating Kapuluan at sa ibabaw Dg kanyang inga labi, ang mga tag6ng panitik ay nangagsilitaw; ang mga Pa hayagan ay siyang pinaglaganapan ng mga sabik na pani tik, ang mga Baldng ng "Nena at Neneng" at Tandang Roman llg "3ulakldk n'g Kialunmpung" ay siyang mga unang naghawan ng isang bagong galawan na lalong malawak na miapagtitimpalakain ng sariling wika. Jgual procedencia deben de tener los telares que constituian antes de venir los espanfioles, la industria de tejidos del pais, en mantas y otras prendas, dedicadas, no solo al uso personal de los nativos, sino tambien al comercio con los malayos y japoneses para lo cual se ocupaban ademas, en el cultivo culdadoso del algod6n. Vease sino, como no es dificil que el progreso notado por los primeros espafioles a su arribo a estas tierras, fuera importado del archipielago malayo, como ocurria con los primorosos labrados en oro a que los filipinos se dedicaban, confeccionando prendas para adorno, tales como cadenillas, abrazaletes, zarcillos y otros objetos de lujo. Con respecto a esto ultirno, puede afirmarse por documentos de la epoca de Magallanes y de Legaspi, que cuando aqui llegaron, causl6es sorpresa ante la vista -. de terrenos sembrados y en los que se reflejaban ideas agricolas que para esa epoca, denotaban un progreso que venia a colocar a los islafios en un estado de civilizacion en que no pensaban los nuevos dominadores.

8a loob ng isang yugtuang panah6n ang mga tindahan ng aklat ay dinalaw ng mga ba gong kath~a ng mga walang pagal na mga ap6 ni Kikong Panginay, ang mga Balarilh ay sumilang sa maliwanag at kahit lubhang marami pang dapat na hilingin, ay masa sabi ng tahas at bo6ng kasiya hang lo6b, na ang wikh ng inga Raxa ay hindi n Dpatay ng kanilang pakikipagsandugo kind Legaspi.

UMICH PRESERVATION ID:7347637885 JRN 16'03 No.001 P. 110-G HHGL-N The University of Michigan Library 920 North University Ann Arbor, MI 48109 Dear Ms. The efforts of the University of Michigan Library and the National endowment of Humanities to preserve, conserve and digitize it's Philippine collection will provide scholars with valuable resources previously difficult to access. In a short lapse of time, youthful but ardent authors, descendants of Kilcong Pangi.

U2 AMERICAN PHILOSOPHICAL SOCIETY HELD AT PHILADELPHIA FOR PROMOTING USEFUL KNOWLEDGE Edward C. Susan Go, The American Philosophical Society is pleased to grant permission to convert the microfilm copy of the Philippine titles in our H. Keep us apprised of the web project's progress, and of course, feel free to contact me should the need arise. nay, enriched the libraries with their literary productions; grammars saw their first light, and in spite of their concomitant shortcomings it can be proudly said that the language of Raxa Matanda was not altogether killed by the "Blood Compact." Furthermore, the Tagalog language is the combinations of Tagalog and Tagalized words of the ways how to portray the nation's thoughts, a characteristic feature which reveals the existence of a living race; and of-a nation with its own tongue.

Language is so deeply rooted in the human race that even negligence of more than 300 years on our part, could not at all constitute a cause for the language of the Tagalogs to disappear from the race, however great were the efforts of our conquerors in imposing upon us their national tongue in order to ultimately kill the soul of this country. VEIZ(: SA 17 At aug punia ay hindi na hulog sa kabatuhan.

Sa gitna ng mapanganib na kalagayang ang wikang Taga log ay naghihingalo sa piling ng mga ibang wikang namamayani, ang mga Pinpin, mga Huseng Sisiw, ang mga Balagtas, ang mga Rilapil, ay nangagsisip6t sa larangan ng paniti kan, upang kanilang itimpalhk, 7 na aug wikang Tagalog ay hindi pa patay; na, sa mga baybaying ito, ay may lipl pa at may bayan pa rin na ka rapatdapat na magmana ng sariling bahagi ng biyaya na mabuhay sa kanilang sariling kaligayahan. Countless, indeed, are the spoken tongues throughout the world and among them is undoubtedly included that which our Lakans (1) employed in dealing with their neighboring countries or races.

Leave a Reply